تاریخ‌های مهم

 

تاریخ های مهم کنفرانس

 

  آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
  آخرین مهلت ثبت نام نهایی ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
  برگزاری کنفرانس ۱۳۹۸/۰۳/۰۳