لیست مجلات ISI (پایگاه تامسون رویترز-اسکوپوس و...)
1398/01/04

کلیه مقالاتی که مورد پذیرش داوران کنفرانس قرار بگیرد، امکان ارسال مقالات و اخذ پذیرش از مجلات معتبر پایگاه تامسون و اسکوپوس و... ممکن می باشد. لیست چندی از مجلات مورد نظر عبارتند از:

 

1573059X Marketing Letters
15730735 Journal of Financial Services Research
1808057X Revista Contabilidade e Financa
20726414 Economy of Region
09727981 JOURNAL OF ADVANCES IN MANAGEMENT RESEARCH
21681007 ACADEMY OF MANAGEMENT DISCOVERIES
1350178X Journal of Economic Methodology
25158961 INNOVATION & MANAGEMENT REVIEW
19355726 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
  و دیگر مجلات پایگاه های تامسون و اسکوپوس که در بلک لیست وزارت علوم نمی باشند