تاریخ‌های مهم

 

تاریخ های مهم کنفرانس

 

  آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
  آخرین مهلت ثبت نام نهایی ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
  برگزاری کنفرانس ۱۳۹۸/۰۳/۰۳